Hur Jag Screenar med Börsdata

Här kommer en liten checklista på ungeför hur jag screenar efter bolag som inte är bank och finans, eller fastighetsbolag. Jag använder screening som en håv som jag drar genom börslistorna, allt sam hamnar i håven är inte alltid attraktivt, men när jag letar nya case kan jag börja med att se vad som fastnar i håven. Bara för att ett bolag trillar igenom screenern betyder inte det att det är en bra investering, bara att det kan vara värt att titta djupare på det bolaget. Notera att jag använder Export-funktionen, och inte screenern i Börsdata, eftersom man kan exportera fler nyckeltal och jag vill ändå få listan till Excel.

 1. Exportera data från börsdata, jag använder följande nyckeltal:
  • Info sektor, största ägare röster, näst största röster, F-score poäng, balanslikviditet senaste, soliditet senaste, nettoskuld/EBITDA senaste, insider netto 12 månader, MA50/MA200, ROE snitt 1 år, ROE snitt 5 år, Rörelsemarginal snitt 1 år, Rörelsemarginal snitt 5 år, Vinstmarginal snitt 1 år, vinstmarginal snitt 5 år, OP marg snitt 1 år, OP marg snitt 5 år, Omsättningstillväxt årlig 5 år,S Omsättningstillväxt årlig 5 år, EBIT tillväxt årlig 1 år, EBIT tillväxt årlig 5 år, Vinsttillväxt årlig 1 år, Vinsttillväxt årlig 5 år, EK tillväxt årlig 1 år, EK tillväxt årlig 5 år, antal Aktier årlig 3 år, EV/S senaste, EV/EBIT senaste, P/B senaste.
 2. Möblera om nyckeltalen
 3. Lägg till egna nyckeltal
  1. Pris
   1. EVS/SalesG
   2. EV/S / (Sales 5 yr cagr * 100)
   3. EVEBIT/EBIT
   4. EV/EBIT / (EBIT 5 yr cagr * 100)
   5. EVE/EG
   6. EV/E / (vinsttillväxt 5 yr cagr * 100)
   7. EVE/EquityG
   8. EV/E / (Equity 5 yr cagr * 100)
   9. PB/EquityG
   10. P/B / (Equity 5 yr cagr * 100)
  2.  Delta
   •  ROEdiff
    • ROE 1 avg yr minus ROE 5 yr avg
   • ROEdiff%
    • ROEdiff / ROE 5 yr avg
   • WhatIF-ROEdiff
    • 1 year ROE + ROEdiff
   • MarignalDiff
    • 1 yr margins minus 5 yr margins
    • EBIT, Earnings, och OP
   • WhatIF marginal
    • 1 yr marginal + marginaldiff
    • EBIT, Earnings, och OP
  3.  Övrigt
   • 2 största ägare sammanlagda röster
    • Största ägare röster + andra största röster
 1. Filtrera och ta bort Finans- och fastighet (dessa kräver egen screening)
 2. Ta bort andra industrier du är ointresserad av
  • Olja, kraftproducenter, annat utanför din circle of competence
 3. Filtrera bort för högt skuldsatta bolag
  1. Soliditet < 30%
  2. Nettoskuld/EBITDA > 2.5
  3. Kolla balanslikviditet, ta bort de bolag som har för låg, givet branch
 4. Filtrera bort dålig lönsamhet beroende på bransch
  1. ROE 5 yr, 1 yr, och WhatIf-ROE < 12 – 15%
  2. Låg vinstmarginal < 3 – 4%
  3. Låg OP marginal < 4%
 5. Filtrera bort för dyra bolag
  1. EVS / SG > 2
  2. EVEBIT / EBITG > 2.5
  3. EVE / EG > 2.5
  4. EVE / EquityG > 1.5
  5. PB / BookG > 1
 6. Kolla bolag som ökat antalet aktier, ta bort de som ökat för mycket utan bra anledningar.
 7. Kolla bolag där insider nettosäljer aktier, varför gör dem det?
 8. Du borde ha kvar en lista på bolag som kan förtjäna djupare analys. Dags att läsa årsredovisningar, senaste kvartalsrapport, och att knappa i Excel.
 9. Ser du ett intressant nyckeltal, fråga dig själv: “varför är det så?”. Tex, låga värderingsmultiplar, hög ROE, ROE ökning, Marginalökning, god tillväxt, etc.
 10. Testa sortera efter de olika nyckeltalen, vilket bolag är bäst och sämst? Varför?
 11. Marknaden är ofta ganska bra, dvs varför prissätter marknaden det här bolaget så här? Är priset fel? Varför?

Hoppas att den här listan är till nytta för någon, för mig är den bra för att det spar tid, och att jag inte måste minnas vad jag ska göra varje gång jag ska köra en screening. Jag kan alltå lägga mer tid på att fundera på vilka case som är intressanta, och skulle kunna vara attraktiva.

/T

NGS mot Dedicare

I det här inlägget tänkte jag ge en lite överblick och snabbt jämföra de två vårdbemmaningsbolagen NGS och Dedicare. Nedan presenterar jag en tabell med data från en Börsdata-export, där en ganska fin överblick ges. Jag tänker inte presentera bolagen vidare, utan hänvisar till de respektives hemsida.

Bolagsnamn NGS Dedicare
Info Bemanning Bemanning
Rapport Q3-2017 Q3-2017
F-Score 5 7
   Röster  S. Ägare 25,6% 68,4%
Senaste Balanslik. 0,9 2,2
Senaste Soliditet 56% 46%
Senaste N.skuld/Ebitda 0,7 -0,8
Senaste Kassa-% 3% 34%
Senaste Rör.kap-% -4,1% 52,2%
Senaste Immat. till.-% 63% 3%
Snitt 5 år ROE 21,5% 47,9%
Snitt 1 år Brutto-marg 57,3% 37,4%
Snitt 1 år EBIT-marg 7,1% 11,6%
Snitt 1 år Vinstmarg 5,5% 8,9%
Snitt 5 år Vinstmarg 5,7% 7,0%
Snitt 5 år OP-marginal 5,1% 5,4%
År. tillv. 5 år Omsätt. tillv. 27,0% 7,5%
År. tillv. 5 år EBIT Tillväxt 20,8% 22,3%
År. tillv. 5 år Vinsttillväxt 21,6% 25,0%
År. tillv. 5 år EK Tillväxt 25,1% 14,5%
År. tillv. 3 år Antal Aktier 2,0% 0,5%
Medelvärde MA(50)/MA(200) -7,8% -20,8%
Netto 12 m Insider -0,34 -1,19
Senaste EV/S 0,7 1,3
Senaste EV/EBIT 9,5 11,3
Senaste EV/E 12,3 14,4
Senaste P/B 2,1 10,7
Senaste EV/S/SalesG 0,02 0,17
Senaste EV/EBIT/EBITG 0,45 0,51
Senaste EV/E/EarningsG 0,57 0,58
Senaste EV/E/EquityG 0,49 1,00
Senaste 1 yr E margin / 5 yr avg E margin -0,2% 1,9%

Till att börja med är de båda bolagens senaste rapport den tredje kvartalsrapporten för 2017. Vidare får NGS 5 poäng enligt Pitroski F-Score, och Dedicare får 7. För den obekant med F-Score så är det en modell med kriterier, och om bolaget uppfyller kriteriet ges det ett poäng. Fler poäng är bättre, och maximalt kan ett bolag få 9 poäng. Det finns mycket info på internet om detta, och intressanta studier om hur bolag med olika många poäng avkastat för den som är intresserad.

Enligt Börsdata har den största ägaren i NGS nästan 26% av rösterna, och Dedicares största ägare har drygt 68%. För båda bolagen är det bra att det finns en huvudägare, och i Dedicares fall är det även en majoritetsägare. Detta har olika implikationer, men till exempel kan ägarna i Dedicare bestämma ganska fritt hur de vill göra, medans ägarna i NGS måste få med sig fler delägare i frågorna. Det finns både för och nackdelar med en stark huvudägare, men i båda fallen är det positivt att det finns en ägare med många röster. Däremot kan man fråga sig om det är ca 3 gånger bättre i Dedcares fall.

Nu kommer vi till de balansräkningsrelaterade nyckeltalen, och först ut är balanslikviditet. Detta är ett mått på kortsiktig solvens, och beräknas som omsättningstillgångar delat med kortfristiga skulder. Vad som är ett bra tal här beror på vilken bransch man kollar på, men en tumregel är att det ska vara över 2 för tillverkande bolag. NGS har 0.9 och Dedicare har 2.2. Här skulle jag säga att man bör läsa den senast rapporten och titta hur balansräkningen faktiskt ser ut, men vi kan notera att NGS har större kortfristiga skulder är tillgångar som snabbt kan omvandlas till pengar. Det betyder i hårda ordalag att NGS skulle kunna hamna i trångmål om de snabbt måste återbetala de korta skulderna. Båda bolagen har en bra soliditet enligt mig. NGS har 56 % och Dedicare har 46% soliditet. Det innebär att båda bolagen borde vara långsiktigt solventa. Nästa nyckeltal är Nettoskuld delat på EBITDA, och det kan tolkas som hur snabbt bolaget kan återbetala sin nettoskuld med sitt bruttoresultat. När är det riskabelt om talet är för högt, vilket tyder på en hög skuldbörda. NGS har 0.7, vilket är bra, eftersom de har lägre nettoskuld än ett års EBITDA. Dedicare har ett negativt tal, vilket betyder att de har en “negativ nettoskuld”, alltså nettotillgångar. Nästa två nyckeltal är inte så mycket att orda om, NGS har 3% av sina tillgångar i likvida medel, och Dedicare har 34%. NGS har negativt rörelsekapital (working capital), vilket är ett tecken på hög effektivitet, och dedicare har 52% i rörelsekapital. Detta kräver i båda fallen en djupare analys av bolagen balansräkningar, och eventuellt en genomläsning av den uttalade strategin. För att diskutera nyckeltalet så är det tecken på högre ekonomisk effektivitet att ha så lågt rörelsekapital som möjligt, gärna negativt. I praktiken kan ett bolag med negativt rörelsekapital finansieras på kunder som betalar i förskott, och att bolaget betalar sina leverantörer i efterskott. Det sista nyckeltalet relaterat till balansräkningen är hur stor andel av tillgångarna som utgörs av immateriella tillgångar. Här ser vi en stor och intressant skillnad, som även den kräver djupare analys av balansräkningen. NGS har nämligen 63% av sina tillgångar i immateriella tillgångar, jämfört med Dedicares 3%. I mina ögon ser 63% väldigt högt ut, och det är i linje med bolag som till exempel utvecklar mjukvara, eller som har väldigt mycket forskning, och således patent och liknande immateriella tillgångar. Här måste man gå in och titta vad det faktiskt står i NGS balansräkning. Eftersom NGS och Dedicare enligt mig inte är beroende av FoU, eller grundar sin verksamhet på immateriella tillgångar, lyfts det en röd flagg gällande NGS 63%. Detta måste alltså utforskas närmare.

Nästa sektion är bolagens lönsamhet, och först ut är avkastning på eget kapital, RoE. Dedicare har ett 5 års genomsnitt på nästan 28%, vilket är väldigt högt. NGS har nästan 22 %, vilket även det är väldigt högt. RoE skiljer mycket mellan branscher, men många investerare har 10 – 20 procent som miniminivå för att ett bolag ska bli övervägt som en investering. RoE kan påverkas dels av att öka intjäningen, eller att minska det egna kapitalet. Ser man en väldigt hög avkastning på det egna kapitalet, ska man dra öronen åt sig, och kolla hur bolagets skuldsättning ser ut. I både NGS och Dedicares fall är det inget fel på skuldsättningen. Båga bolagen har bra avkastning på det egna kapitalet, men Dedicare har mycket högre än NGS. Nästa nyckeltal, bruttomarginalen, vet jag faktiskt inte hur det är beräknat, eller snarare så vet jag inte vad som utgör kostnad för sålda varor. Bruttomarginal är ett viktigt nyckeltal inom handel, och beräknas som bruttovinst (omsättning minus kostnad sålda varor) delat på omsättning. I det här fallet vet jag inte vad börsdata använt för siffra för KSV, och lägger ingen riktig vikt vid bolagens bruttomarginal, då det inte är det viktigaste i bemanningsbranschen. NGS har högre bruttomarginal än Dedicare. Nästa nyckeltal är viktigare, EBIT-marginalen. EBIT står för earnings before interest and tax, och EBIT-marginalen beräknas som EBIT delat på omsättning. Skillnaden mellan EBIT och bruttovinst är alltså alla operativa kostnader, till exempel försäljningskostnader, av- och nedskrivningar, forskning och utveckling, och personalkostnader. I detta fall Har båda bolagen en O.K EBIT-marginal, NGS har drygt 7 % och Dedicare har drygt 11%. Sedan kommer vinstmarginalen, här har jag både 1 års snitt och 5 års snitt. NGS har nästan 6% i vinstmarginal, vilket är in line med deras 5 års snitt. Dedicare en högre marginal på nästan 9%, vilket är bättre än deras 5 års snitt som ligger på 7%. Det här tycker jag ligger i Dedicares fördel, även om NGS visar att de inte ligger i en fallande marginaltrend. Dedcare kan ha den fina kvalitén att de ökar sin vinstmarginal, vilket jag gillar. Den sista siffran i kategorin lönsamhet är operativt kassaflöde delat på omsättning. Eftersom man vill ju att bolagen i en framtid ska kunna överföra vinsten till ägarna, eller återinvestera den i verksamheten, måste vinsten också konverteras till faktiskt kassaflöde. I både NGS fall och Dedicare är den 5 år genomsnittliga operativa kassaflödesmarginalen på drygt 5%. Det är helt ok i min bok.

Nu har vi nått det roliga avsnittet som heter tillväxt. Här är nyckeltalen beräknade som årlig tillväxt, och Börsdata beskriver detta som “årlig tillväxtberäkning”. Här går jag uppifrån och ner i resultaträkningen, vi börjar alltså med omsättningstillväxt. NGS visar den imponerande omsättningstillväxten 27% årlig tillväxt över 5 år. Det bör innebära att NGS tagit marknadsandelar, eftersom jag antar att marknaden inte vuxit med 27% per år i fem år. Dedicare har mäktat med 7.5 % årlig tillväxt i omsättning, vilket jag tycker är okej, men inte lika imponerande som NGS omsättningstillväxt. Nästa nyckeltal leder till en intressant diskussion, nämligen EBIT-tillväxt. Här har Dedicare vuxit med drygt 22 % per år de senaste fem åren. Detta är imponerande, då de bara har vuxit omsättningen med drygt 7%. Dedicare måste alltså ha minskat sina kostnader, medans de ökat sin omsättning. NGS visar det normalare, alltså lägre tillväxt i EBIT än omsättningstillväxt. NGS har nästan 21 % i EBIT-tillväxt årligen de senaste fem åren. Mycket imponerande av båda bolag. Båda bolag har ökan vinsten mycket de senaste fem åren, NGS med nästan 22 % och Dedicare med 25 %. Väldigt imponerande av bägge bolagen. Det är också viktigt att bolagets vinster trillar ner till aktieägarna, antingen som utdelning, eller som ökat eget kapital. NGS egna kapital har ökat med 25 % årligen de senaste fem åren, och Dedicare har ökat sitt egna kapital med 14.5% per år de senaste fem åren. Detta är bra siffror från båda bolagen. Sist vill jag nämna att denna tillväxt kan spädas ut genom att bolagen trycker nya aktier, och således ger de befintliga ägarna en mindre bit av kakan. NGS har ökat antalet aktier med 2% de senaste tre åren, beräknat som årlig tillväxt, medans Dedicare har ökat antalet aktier med 0.5% årligen de senaste tre åren.

Båda bolagen verkar vara i en “tekniskt negativ trend”, om jag tolkar nyckeltalet ma50/ma200 korrekt. Båda bolagens glidande medelvärde de senaste 50 dagarna ligger under det glidande medelvärdet de senaste 200 dagarna, vilket indikerar att bolaget är i en teknisk nedåttrend. Jag är inte något fan av teknisk-analys, men twitterprofilen Mr. P är övertygad om att momentum, och trend är viktigt. Något jag inte argumenterar emot, och jag accepterar klyschan att trenden är din vän. Något som Erik Lidén är förtjust över är att se hur insiders agerar, varför han även har flera fonder som investerar efter hur insiders i bolaget agerar. Insiders de senaste 12 månader har nettosålt aktier i båda bolagen. -0.34 M kr för NGS, och -1.19 M kr för Dedicare. Detta får man sätta i relation till bolagens börsvärde, som jag inte har på rak arm, samt att man måste läsa och begrunda insiders anledning till försäljning.

Nu till den sista punkten, värdering. NGS har lägre multiplar än Dedicare i samtliga “vanliga” värderingsmått. EV/Sales är 0.7 för NGS och 1.3 för Dedicare, EV/EBIT är 9.5 respektive 11.3. EV/Earnings är 12.3 och 14.4. Märk väl att jag inte vet exakt hur börsdata beräknar EV, alltså Enterprise Value, så man måste även här läsa bolagens balansräkningar, och knappa på egen hand. Bolagens Price to Book skiljer också avsevärt. NGS handlas till 2.1 gånger bokfört värde på det egna kapitalet, och Dedicare handlas till 10.7 gånger. Anledningen att jag hastade förbi dessa multiplar är att jag tycker de är näst intill värdelösa om de inte sätts i relation till tillväxten. Så då gör vi det.

Låt mig presentera lite egna nyckeltal, EV/S/SalesG är EV/S delat på försäljningstillväxten gånger 100. Dvs 10 % försäljningstillväxt ger talet 10 i nämnaren. Du gissade rätt, EV/EBIT/EBITG är EV/EBIT genom EBIT-tilllväxten gånger 100, EV/E/EarningsG detsamma fast med vinsttillväxt, och EV/E/EquityG är EV/E delat på tillväxten i det egna kapitalet gånger 100. Tanken bakom dessa är att en multipel alltid måste sättas mot en tillväxt. P/E 10 är inte lika med P/E 10, om det första bolaget växer med 10% årligen, och det andra inte växer alls. Med det sagt, låt oss gå vidare.

NGS handlas till EV/S/SalesG på 0.02 och Dedicare handlas till 0.17 gånger samma multipel. Man måste alltså betala mer för Dedicares omsättningstillväxt än för NGS omsättningstillväxt. NGS EV/EBIT/EBITG är 0.45 och Dedicares är 0.51. även här är Dedicare dyrare, men jag skulle säga att båda bolagen är attraktivt värderade i EV/EBIT jämfört med den tillväxt i EBIT de båda uppvisat. Båda bolagen handlas till nästan samma EV/E/EarningsG, 0.57 för NGS och 0.58 för Dedicare. Som med den tidigare multipeln är detta attraktivt i båda fallen enligt mitt tycke. Nästa multipel skiljer en del, närmare 100%. NGS handlas till EV/E/EquityG på 0.49, och Dedicare till 1 gånger EV/E/EquityG. Det förtjänar en djupare analys, dels av NGS egna kapital, alltså vad står det för poster där, och titta på hur NGS historiskt prissatts på till exempel P/B.

Det allra sista nyckeltalet visar bara att NGS ligger ungefär i linje med deras historiska vinstmarginal, och att dedicare ligger lite över sin historiska vinstmarginal.

Det var det! Avslutningsvis vill jag säga att du alltid ska göra din egna analys, och inte ta köp eller säljbeslut baserat på sånt du läst på internet. Jag äger just nu Dedicareaktier. Jag tycker båda bolagen ser intressanta ut, de har en intressant medvind, men även politiska risker. Alla siffror kommer från en export från Börsdata.se, förutom vissa nyckeltal jag beräknat baserat på siffror från just den exporten.

Hoppas du tyckte den här jämförelsen var intressant, vilket bolag föredrar du?
/T

Tankar om Börsdata

Jag har använt börsdata flitigt under ca ett år, och tänkte summera mina tankar och funderingar kring verktyget. Jag är premium-kund, och använder mig mest av exportfunktionen, samt de fundamentala nyckeltalen.

Vad är Börsdata

Börsdata.se är en tjänst som enligt dem själva “strävar efter att presentera finansiell information för investerare på ett nytt och innovativt sätt. Vi ger en unik överblick över aktiemarknaden med upp till 10 års historik över enskilda börsbolag, sektorer och branscher. Vår ambition är att vara den ledande informationskällan inom fundamental analys och nyckeltal”.

Kort sammanfattat kan man säga att de presenterar data gällande bolag. De har tre prisnivåer, gratis, premium, och pro. Som gratisanvändare kan man bara se ett mycket litet utbud av nyckeltal, och bara använda en screener med förutbestämda nyckeltal. Som premium får man ta del av samtliga nyckeltal, alla nyckeltal i screenern, strategi-funktionerna, och använda export-funktionen. Som pro får man utöver det tillgång till estimat från SME. Du kan läsa mer på Börsdatas “Om Oss”-sida.

Fördelar

Den största fördelen med Börsdata är att det går väldigt snabbt att för en överblick över ett bolag, och få en känsla om det är något att gräva djupare i. Man får direkt en bild över hur försäljning och resultat har utvecklats, bolagets skuldsättning, och hur bolaget är värderat.

Den andra fördelen är att det finns väldigt mycket data, som man dels kan screena i Börsdatas egna screener, eller exportera till Excel. Den sistnämnda, alltså att exportera till Excel, är den funktion jag tycker är bäst.

Nackdelar

Den största nackdelen är att man inte ser hela redovisningen som den är redovisad av bolaget. Det går inte att se hur kostnaderna är fördelade, vad som utgör försäljningen, eller andra viktiga datapunkter. Mest väsentligt är att man inte kan se om bolaget aktiverar eller kostnadsför utvecklingskostnader, och att CapEx beräknas fel. Detta gör att jag nästan aldrig använder annat än exportfunktionen, och nyckeltalsfunktionerna.

Hur använder jag Börsdata

Det jag oftast gör är att jag kör en screener med ett antal sparade nyckeltal, exporterar det till excel för att kunna beräkna EVEBIT/EBIT-tillväxt och EVE/Vinsttillväxt. På senare tid har jag dock hittat Börsdatas export-funktion, som har stöd för 30 nyckeltal. Den långa listan på alla börsbolag i Norden och några i USA, exporterar jag till Excel, där jag beräknar några egna nyckeltal, och börjar plocka bort bolag jag ej är intresserad av på basis av till exempel lönsamhet. Det blir ungefär som en jättescreener, som du i framtiden kan läsa mer om här: Hur jag screenar medBörsdata. Den listan som blir kvar är den listan jag går till först när jag letar nya bolag att investera i. De eventuella kandidaterna analyserar jag enligt min strategi i Excel.

Börsdata är också jättehändigt när det gäller att svara på frågan “Vad tycker du om Bolag X”. Istället för att gå genom min ganska tidskrävande Excel-analys, kan jag snabbt kolla börsdata och därefter säga om det är något jag skulle tycka rättfärdigar djupare analys eller en “ten foot pole”. En spoiler alert är att de flesta rör jag inte ens med en ten foot pole.

Sammanfattningsvis kan jag säga att Börsdata är en tjänst som underlättar fantastiskt mycket, men man måste fortfarande göra det tunga arbetet själv. Främsta feature är att exportera alla bolag på Nordens börser med 30 nyckeltal, och att på 5 min kunna såga kompisarnas nya case. Börsdata har också en funktion för teknisk analys, och även flera sådana nyckeltal, inget av vilka jag använder så jag kan ej uttala mig om dessa. För mig är det värt pengarna att vara premium-kund, särskilt eftersom jag är medlem i Unga Aktiesparare och får rabatt.

Det var mina åsikter om Börsdata, använder du Börsdata?

 

Strategy and Investment Philosophy

I would boil down my investment strategy and philosophy to two questions. 1. Of what quality is the business? 2. How much do I want to pay for that quality?

5 Must Haves

 1. The company must not inflict major harm to society as a whole.
 2. The company must be profitable.
 3. The company must have a strong financial position.
 4. The company must have a good business model.
 5. The company must be reasonably priced relative to its quality.

These are the baseline qualities I use when I’m looking for new investment cases. This is what dictates the screenings I run, and these remove a lot of bad investments. The first point removes entire business segments, such as weapons, drugs, oil, etc. The second point removes several low-quality companies. It also removes unprofitable turn-arounds, and it removes most early stage ventures. The third removes companies burdened by heavy debt, low equity, or too high interest costs. This is because such firms might have their hands bound, and they don’t have the luxury of optionality. A firm that must service a lot of debt, might not be able to seize a good business opportunity, and a company with lower debt has lower risk of bankruptcy. A firm with a more stable financial position has more liberty, and can move more freely. Point four and five are the most difficult to screen for, and are thus not included in the initial screening. Point four should be evaluated by reading and trying to understand how they do business, and how they earn money. There is a lot behind what a good business model is, and I will have to discuss that in another post. Point five is enforced by putting all pricing measures in relation to the growth and profitability.  This is also a topic for another time.

Analysis Model

Consider this before moving on:

 • Do I like the facts or is this a hype or hausse?
 • Is the investment reasonable?
 • What return do I expect, and what are the triggers?
 • Is right now a good entry point, or will a better opportunity likely appear within 2 years?
 • If I got 1 million dollars, would I want it invested in this company?
 • If the market closed for 10 years, would I want to invest in this company now?

The Industry

 • What does the industry look like, and where is it going?
  • Cyclicality, capital requirements, margins, turnovers, etc.
  • Consider Porters 5 forces
   • Threat of New entrants
   • Bargaining power of suppliers
   • Bargaining power of buyers
   • Threat of substitutes
   • Rivalry amongst competitors

Business model

 • What are the companys enduring competitive advantages?
  • Why would a customer choose to do business with this firm instead of a competitor?
 • Where is the firm positioned among the competitors, and what is their market position?
 • What makes this firm different from its competitors in terms of business model?
 • Does the business model give the company pricing power?
 • How does the business model enable the firm to protect its margins?

Financial stability

 • Debt to Equity at or below industry level.
 • Interest coverage ratio is satisfactory.
 • Quick ratio is satisfactory.
 • The balance sheet contains an appropriate level of intangibles for the nature of the business.

Profitability

 • Returns and Margins are at or above industry average.
 • Margins are stable or improving.

Growth

 • Sales, Profit, and Equity is growing on a per-share basis.
 • The growth is in-line or better than the firms industry.

Sustainability

 • Sustainable pay-out and repurchases.
 • If new shares have been printed, why?
 • How can the firm protect its returns and margins?
 • How much Capex are needed?
 • What does the firm do with the FCF?

People

 • Is the board and management honest and capable?
  • Does the board and management care?
 • Do they have an ownership significant to themselves?
 • Are the incentives properly aligned for success for all shareholders?
 • Does the employees like working for the company?

General

 • Are there any red flags in the reporting?
 • How would I evaluate the firm if I became CEO or CFO overnight?
 • What are the major risks, or events that might negatively affect the return on equity or the margins?

Podcasts I Like

Investing:

 • We Study Billionaires – The Investors Podcast
 • Motley Fool: Money, Industry Focus, Rule Breaker Investing, and Market Foolery
 • The Economist: Money Talks
 • Planet Micro Cap Podcast
 • Capital Allocators
 • Invest Like The Best
 • Exchanges at Goldman Sachs
 • Value Investing Podcast
 • Superinvestors and the Art of Worldy Wisdom
 • Rangley Capital Podcast
 • Macro Voices

Other

 • Stanford eCorner
 • a16z Podcast
 • Functioning Minimalist
 • How I Build This
 • Cortex

Swedish

 • Fill or Kill
 • 25 Minuter
 • Kreditvärden
 • Styrkelabbet
 • Finanspodden
 • Kapitalet
 • Förnuft och Känsla
 • Nordea Markets Insights SE
 • Monkey Mindset
 • EFN Podden
 • Börspodden
 • Sparpodden (Günther och Jan)

Are Preferred Shares Useless?

Preferred shares are a relatively popular asset class, especially for Swedish, so called, dividend investors. This is due to the fact that most preferred shares pay a quarterly dividend unlike common stock, which usually pay an annual dividend. But how good are preferred shares as an asset class?

What are preferred shares?

First of all, all preferred shares are not created equal, and one must read all details for each company’s preferred share series in the prospectus for each series of preferred shares. However, they can be described in broad strokes.

Preferred shares are a part of the firms equity, with a preferred dividend. preferred shares usually have a nominal value for which the firm can repurchase the shares, usually at, or after, a specific date. Some preferred shares have a changing dividend or repurchase price depending on certain dates. For example the repurchase price may drop after some years, or the dividend may increase after such and such date. (Such details are the reason why each preferred share is its own, and why reading the documents are important before purchasing preferred shares)

Generally, preferred shares have the following traits:

 1. Predetermined repurchase price
 2. A date, after which they can be repurchased
 3. A fixed dividend, often fixed as a dollar amount
 4. They appear in the equity part of the balance sheet

Even though the name draws similarities to common shares, and the first point in the list above, preferred shares have more in common with bonds than common shares. This may sound strange, but let’s take a look at bonds.

What are Bonds?

Bonds are loans from the holder of the bond, to the company emitting the bond. For the holder of the bond, it is an asset. For the company, the bond is a part of the debt.

An interest paying bond has the following traits:

 1. An amount, called face value
 2. A date at which it will be repaid, the maturity date
 3. A coupon, an interest rate, stated as a percentage of the face value
 4. Appears in the debt part of the balance sheet

Bonds vs Preferred shares

Comparing preferred shares and bonds we see lots of similarities and one major difference.

 • Both have a predetermined value (Repurchase Price, Face Value)
 • Both have a date where that value can be exchanged for the paper (Repurchase Date, Maturity Date)
 • Both have a predetermined yield (Dividend, Coupon)
 • They appear in different parts of the balance sheet (Equity, Debt)

The similarities sum up to a fixed upside, or return. The difference lies in the downside, or risk.

How does that add up?

Given that an investor holds the preferred share until it is repurchased, the return is defined by the dividend plus the difference between the purchase price and the price at which the company repurchases the shares.

If an investor hold a bond until maturity, the return is the same. The interest rate, plus the difference between the purchase price and the face value.

However, the downside in bonds differ from the downside in preferred shares. This is due to the difference in debt versus equity.

The downside in both cases is 100%, in other words the preferred share or bond is worthless. However, should a company enter into bankruptcy, the company has to cover as much of its most senior debt, before any junior debt is paid out. If there are any funds left after the senior and junior debt has been repaid, the equity gets covered. Usually in a bankruptcy, there is not enough funds to cover all the debt, which means the owners (the holders of the company’s equity) gets nothing.

This leads to bonds having a lower risk, because they are debt in the balance sheet. Preferred shares carry the same risk as common stock, which is concealed with “preference”. The “preferred” part in preferred shares means that if a company can’t pay the dividend to its preferred shares, it can’t pay a regular dividend until the preferred shares dividend has been paid.

Risk-Reward

Bonds come with a capped upside, given that they are held until maturity. This comes with an associated level of risk. Higher risk leads to a larger coupon as a percentage of the face value.

Preferred shares come with the same capped upside, but have no protection if the company goes into bankruptcy. Holders of preferred shares take a risk which is very close to the risk in the common equity for the same company, but they don’t have the same potential upside.

Preferred shares come with the worst of both worlds, the capped upside of an obligation, and the 100% downside of common stock.

Are preferred shares a bad choice?

The simple answer is often yes, except for special cases often unattainable for retail investors.

Preferred shares can be very useful, if the problem of a capped upside is fixed. This can easily be remedied by adding another word to the name of the security: “convertible”.

If a preferred share is a “convertible preferred share”, which can be converted into a predetermined number of common shares, at some point in the future, the upside is no longer limited to the dividend. If the venture is very successful, the common stock gets a boost in value, but the preferred shares still get only the predetermined dividend. If the shares are convertible, the increased value of the common stock is also baked into the value of the convertible part of the convertible preferred shares.

Convertible preferred shares have the following advantages for the investor and the company emitting them:

 • Unlimited upside
 • Downside smaller than that of the common stock
 • Increases the equity part of the balance sheet (lowers the debt-to-equity ratio)

The third point is something that makes convertible preferred shares better for the company than convertible bonds, which increases the debt burden on the company. Unfortunately there are no convertible preferred shares available for smaller investors as far as I know. These are not uncommonly used in venture capital deals and similar types of investments.

In Summary

Preferred shares have an upside similar to bonds, and downside similar to common stocks. In other words, preferred shares are the worst of both worlds, because of the associated risk/reward. Convertible preferred shares are much better, but not available to smaller investors.

I hope you enjoyed my thoughts on preferred shares. Remember to do your own research before making any investment, which includes understanding the security you invest in.

Ambia Trading Group

Fläderblom (@Jiikyellerjofa, Fläderblom på Shareville) har än en gång skakat fram ett intressant case! Denna gång via ett gästinlägg av Simon Adolfsson (@8thwound, Medelvägen på Shareville). Caset i fråga är Ambia Trading Group, där tesen är att det finns enorma räntekostnader att skära i, och att det skulle vara det Peter Gyllenhammar skulle ha i åtanke.

Ambia är verksamma inom handel och logistik. Handeln sker både som inom detaljhandel via Intropris, och partihandel via Isolda. Abmia äger också Selector Logistik.

De största ägarna verkar vara VD, PGAB (Peter Gyllenhammar), och ett investmentbolag som heter Kvalitena AB. Det är givetvis bra att se VD ha ett stort innehav, att PGAB är näst största ägare är också bra för att få igenom de förslag och strukturella skiften han vill göra. Dessa siffror är däremot inte helt nya, de är en blandning av det på hemsidan som uppdaterades 2016-09-30, och ett pressmeddelande där PGAB flaggar upp till 12%. Jag antar att ägarförhållandena ändrats sedan PGAB ökade från 9.9% till 12% via köp över AktieTorget. Källa: största ägarePGAB ökar innehav.

Till att börja med vill jag säga att det här inte verkar vara något kvalitetsbolag, då man fått anmärkningar av revisor från 2012 till 2015, plus en allvarlig erinran från AktieTorget på grund av bristande informationsgivning i samband med vissa emmissioner.

”Disciplinkommittén har beslutat att tilldela bolaget en allvarlig erinran på grund av brister i informationsgivningen, främst i anslutning till nyemissioner till GEM och Magnus Samuelsson, samt i anslutning till en riktad nyemission under första halvan av 2016.” Källa, Ambias kommentar.

Revisorerna har uttalat sig om att bolaget varit sena med rapportering eller betalning av skatter och avgifter, vilket har lett till straffräntor. Anledningen att man inte fick denna anmärkning 2011 är för att revisorn tillsattes efter verksamhetsårets slut, och denne då inte kunnat göra något uttalande.  För mig är det lite intressant att man inte klarar av att betala saker i tid, särskilt när det gäller skatter och dylikt, och att man inte kunnat få ett revisorsuttalande för 2011 är inget som klingar bra i mina öron. Ambias rapporter

Redan här är det två saker som talar emot en investering från min sida, dels en business som jag inte tycker verkar intressant, och dels att man missköter rapportering och får negativa uttalanden varje år av revisorn. Om vi tittar på siffrorna ser vi ganska snabbt det Simon pratar om när det gäller förbättringspotential.

Under 2016 omsatte man 860 miljoner kr, men endast 8,5% i bruttomarginal och 0,4% operativ marginal. Man lyckas alltså bara få 3.6 mkr i operativ vinst på 860 m kr omsättning. Hela denna operativa vinst äts sedan upp av ett finansnetto på -8.6 m kr. 2015 såg liknande ut, med 509 m kr omsättning, 11% bruttomarginal och 1,1% operativ marginal. Det vill säga 5,4 m kr operativ vinst, men denna äts upp av ett finansnetto på -6,7 m kr.

Däremot har man haft rejäl tillväxt i omsättning, 69% från 2015 till 2016 och 156% från 2014 till 2015. I genomsnitt har de vuxit 66% per år sedan 2011, och CAGR är nästan 50%. Tillgångarna har vuxit med 48% CAGR, 250% 2014 till 2015, och minskade med 2% från 2015 till 2016. Det egna kapitalet har vuxit med 45% CAGR, minskade med 3% från 2014 till 2015, och ökade med 57% från 2015 till 2016.

Tyvärr är det bara tillväxten som imponerar, bolaget har enlig mig en oerhört svag finansiell ställning. Debt to Equity är enorma 10, det vill säga att de totala skulderna är 10 gånger större än det egna kapitalet. Man har en räntetäckningsgrad som är 0,4, vilket innebär att man inte kan betala räntekostnaderna med den operativa inkomsten. Räntetäckningsgraden har ständigt försämrats sedan 2011, då den var 2,2. 2015 var räntetäckningen 0,8 och genomsnittet har varit 1,3 gånger. Bolaget kan inte heller betala sina kortfristiga skulder med de kortfristiga tillgångarna exkluderat varulager. Ambia hade för 2016 en Quick Ratio på 0,7 vilket var samma 2015. Intressant nog är att bolagets quick ratio har förbättrats sedan 2011, då den var 0,05. Genomsnittet sedan 2011 är 0,4. Man vill att bolaget ska ha en quick ratio som är större än 1 och gärna med en del svängrum. Bolaget har extremt stora skulder sett till bolagets operativa vinst. Den operativa vinsten räcker endast de totala skulderna 0,02 gånger. Det är inte ett problem i sig, givet at bolaget kan betala de räntor som kommer som följd av skulderna. Något som Ambia inte klarar av.

För att sammanfatta, Ambia har dålig lönsamhet och dålig finansiell stabilitet. Jag tycker inte deras business är intressant, och de har flera gånger haft brister i sin redovisning. Jag tycker alltså att bolaget är långt ifrån ett fint kvalitetsbolag. Som ni ser är det flera nyckeltal som ger en siffra som inte har något analytiskt värde, och de har inga rapporter över kassaflöden före 2014.

Om vi tittar på prislappen ser det ganska billigt ut. Bolaget handlas till en blygsam EV/S multipel på 0,2, men EV/EBIT är 51,2. P/B är 2,3, och P/S är 0,05. Detta är beräknat med ett pris per aktie på 15 kr.

Däremot är det väldigt svårt att veta vad som är någon sorts rimlig multipel, då bolaget är av lite sämre kvalité. Däremot så har dem otroligt stor omsättning sett till deras storlek, så om man som följd av omstrukturering kan lyfta marginalerna bör Ambia kunna uppvärderas betydligt. Om man i det förstasteget kan kapa räntekostnaderna så att det finns en vinst att räkna på, och sedan kan öka bruttomarginalen och den operativa marginalen, så att man blir kassaflödespositiva, borde bolaget kunna handlas till P/S 0,5 eller P/E 10. Detta är nog ganska långt bort, och tyvärr har man inte någon kvalitetsbusiness i ryggen som bidrar med en sorts säkerhetsmarginal. Däremot menar Simon Adolfsson som jag nämnde tidigare att bolaget säkert har en del dolda tillgångar som uppstått till följd av förvärv med tillgångar i utlandet. Om det är så, borde bolaget få en tillfällig boost i tillgångar, och en uppskrivning som ger en boost i resultaträkningen. Detta gör däremot ingenting för att öka marginalerna eller kassaflödet.

För att sammanfatta, så jag håller med Simon om att nedsidan borde kunna vara begränsad, och uppsidan är väldigt stor givet att Peter Gyllenhammar får igenom bra förändringar, men bolaget är av för låg kvalité för att jag ska känna mig bekväm med det i min portfölj. Ambia är alltås ett väldigt intressant turn-around/aktivist case, men det är inte i linje med min investeringsstrategi. Om bolaget hade varit av lite högre kvalité, till exempel haft bättre soliditets- och likviditetsmått, och positiva operationella kassaflöden så hade det kunnat platsa i min portfölj.

Jag tackar Fläderblom och Medelvägen för det intressanta caset, och hoppas att ni lyckas bra med era investeringar! Om ni inte redan gör det så rekommenderar jag er att följa både Fläderblom och Simon på Twitter och Shareville! (@Jiikyellerjofa och @8thwound på Twitter, och, Fläderblom och Medelvägen på Shareville)

Jag äger i skrivande stund en liten bevakningspost, denna kommer jag försöka sälja under veckan.

Kom ihåg att alltid göra din egen analys och att inte ta det jag skriver som direkta tips eller råd. Det är bara mina egna åsikter.

Förbättra din analysmodell med VOS Indicator

Venture Capital-firmor är väldigt rutinerade investerare, som dagligen blir uppsökta av entreprenörer på jakt efter kapital. För att klara av det trycket, har de utvecklat sofistikerade modeller för att snabbt kunna sålla agnarna från vetet. Ett sådant verktyg kallas Venture Capital Four Factors, eller Venture Oportunity Screening Indicator (VOS indicator).

VOS indicator är ett verktyg för att utvärdera hur intressant ett bolag i ett tidigt skede kan tänkas vara. VOS går ut på att man skapar en matris där faktorkategorierna ställs mot dess attraktivitet. Antingen kan man använda ett mått på attraktivitet, men bäst är att ta fram minst två scenarion.

Nedan finns ett exempel på hur en VOS screening kan se ut. Exemplet kommer från ”Entrepreneurial Finance”, sixth edition, av Leach och Melicher.

I tabellen ser man de fyra kategorierna/faktorerna, och fyra underfaktorer. Exemplet använder ett bra, mellan, och dåligt scenario. Notera blandningen av hårda och mjuka variabler, samt ett tydligt fokus på när man kan göra en exit. Detta är bara ett exempel, vad som är bra eller dåligt måste man avgöra i varje enskilt fall, antingen genom att titta på peers, eller på liknande branscher.

För att sammanfatta hela tabellen skulle jag säga att man letar efter ett bolag som leds av en kompetent ledning, som har entreprenöriella drivkrafter blandat med ägarandel. Bolaget ska vara lönsamt och verka i en intressant bransch, plus att det ska finnas en potentiell exit inom en fördefinierad tidsram. Jag tycker VOS är ett bra och tydligt verktyg för att överskådligt screena hur intressant ett bolag är.

Jag hoppas du finner något värde i den här modellen, jag tycker det kan vara ett intressant verktyg, och kommer försöka arbeta in något liknande i min nya analysmodell!

Ha det fint!
/T

Besqab

Introduktion

Besqab är i huvudsak en projektutvecklare av bostäder i Stockholm och Uppsala. Besqab är verksamt inom tre affärsområden, Projektutveckling, Construction management, och fastighetsutveckling. Deras huvudområde är projektutveckling av bostäder, men inom CM jobbar de med projektledning åt andra aktörer. Inom fastighetsutveckling jobbar de mest med egna fastigheter, främst vård och omsorgsbostäder, men också åt andra fastighetsägare i tidiga skeden.

2016 svarade Stockholm för 1597 mkr omsättning, och 295 mkr nettovinst, Uppsala stod för 74.6 mkr omsättning och 13.8 mkr nettovinst. Fastighetsutveckling tillförde 12 mkr omsättning och 64.4 mkr på sista raden. Stockholm står alltså för lejonparten av projektutvecklingen, och fastighetsutvecklingen tillförde en inte helt obetydlig summa i på rörelseresultatet.

Besqab ägs till störst del av Fam Nordström (34%), som även är ordförande. I ägarlistan hittar vi också Gustaf Douglas (6%) och AP4 (6.4%). De 12 största ägarna äger tillsammans knappt 77% av bolaget.

Besqab omsatte 1.2 Mdr kr helåret 2016, och noterar 261.5 miljoner kr i vinst. Bolaget är således relativt litet, med ett Enterprise Value på 3.38 miljarder kr, räknat på 2016 år balansräkning och dagens aktiekurs 189 kr.

Historik

Bolaget har haft en tillsynes fin utveckling. Från 2011 till 2016 har de vuxit omsättningen med 12% cagr. Bolagets produktion och driftkostnader har vuxit med samma takt, och bruttoresultatet har haft 14% cagr. Samma period har rörelseresultatet vuxit med 21% cagr, och nettoresultatet med 25% cagr. Man har emitterat lite aktier, och utnyttjat en del optioner, så antalet aktier efter full utspädning har sedan 2011 vuxit med 6% cagr. Däremot så tappade man drygt 14% i försäljning från 2015 till 2016, produktions och driftkostnaderna minskade med drygt 15%, och trots att bruttoresultatet sjönk med nästan 12%, ökade rörelseresultatet med knappt 1%. Sista raden var oförändrad 2015 till 2016.

Bolagets ebit per aktie och fritt kassaflöde per aktie har ökat med 14%cagr sedan 2011, och bolaget vinst per aktie har ökat med 18% cagr under samma period. från 2015 till 2016 tappade bolaget nästan 25% i fritt kassaflöde per aktie, medans ebit per aktie ökade med 1%. Vinst per aktie kan anses vara oförändrad från 2015 till 2016.

Besqab hade 22% vinstmarginal, och fritt kassaflöde var 15% av omsättningen. Vinstmarginalen har fördubblats från 2011 års nivå 11%. Fritt kassaflöde/sales var 9% år 2011, och högsta nivå var 2015, då det var 17%. Tillgångarna har ökat med 13% cagr sedan 2011, och under samma period har det egna kapitalet ökat med hela 30% cagr. Skulderna har bara ökat med 3% cagr under samma period. Det innebär att bolaget har reducerat sin finansiella risk, och det syns i D/E, oms har sjunkit från 2.7 år 2011 till blygsamma 0.7 år 2016. Det syns också i finansnettot, som var kostnader på 12.7 m kr 2011. år 2016 var det drygt en tiondel av det, utgifter på 1.7 m kr.

Bolagets FCF/EK är 16%, och E/EK är 24% för 2016.

Pris

Besqab handlas idag till EV/EBIT 12 för 2016 års ebit och dagens aktiekurs 189 kr. EV/FCF med samma data är 19. P/E 11 och P/FCF 17 för 2016 års siffror. Om bolaget fortsätter som man gjort, landar EV/EBIT 17E på 10, EV/FCF 17E blir 15. P/E 17E 11 och P/FCF 17E sjunker till 14.

Det ger (EV/EBIT)/(EBIT per aktie cagr) = 0.9 och (EV/FCF)/(FCF per aktie cagr) = 1.4. Tar man därtill D/E 0.7 och ser till att de generarar 16% fcf/ek tycker jag Besqab ser ut att ha accepterbar risk/reward. Trots en del frågetecken inom bygg-/bostadssektorn tycker jag om Besqabs fokus på Stockholm. Ägarboken ser fördelaktig ut, och bolaget har en tillsynes sund balansräkning. Jag tycker bolaget ser attraktivt värderat ut, och jag tar in en första post under dagen.

Vad tycker du om Besqab och byggsektorn?
/T

ByggPartner

ByggPartner är ett renodlat byggbolag verksamt i Stockholm/Mälardalen och Dalarna. ByggPartner har ca 370 medarbetare, och anser sig vara marknadsledande i Dalarna, medans fokus i Stockholm/Mälardalen ligger på tillväxt. Största ägare är grundare Bo Olsson (20% via Surditet AB) Dan Sten Olsson (9% Via SEB S.A) Priveq Investment (13% via AB och fond). Bolaget är noterat på First North.

Jag blev notifierat om bolaget av Fläderblom på twitter (@Jiikyellerjofa), som ville att nya ögon skulle se på bolaget, eftersom jag tycker Fläderblom brukar ha intressanta case med mycket fokus på värde, har jag nu grävt lite i rapporterna. Jag använder mig av bolagets årsredovisningar från 2013 till och med 2016.

Det första jag noterar är att bolaget är väldigt färskt på börsen, med första  handelsdag i början på December 2016. Det är lite annorlunda att agera i ett noterat klimat, något som bolaget måste ställa om sig inför. Bland annat behöver man tänka på compliance mer, och ha en IR funktion. Det borde medföra större overheadkostnader i samband med mer personal på huvudkontoret och mer byråkrati.

När jag tittar på nynoterade bolag vill jag veta varför bolaget valt att gå till börsen, och om man även tar in mer kapital i samband med introduktionen. I ByggPartners fall verkar syftet vara att Priveq ska få göra exit, efter det att bolagets mål har uppnåtts. Ankarinvesterare i noteringen var fyra befintliga ägare, som sammanlagt åtog sig 25% av aktierna. Inga nya aktier trycktes i samband med noteringen. Det här är ett helt okej syfte med börsintroduktion, och att bolaget inte trycker nya aktier stödjer tesen om att syftet är en exit för Priveq.

Hur ser siffrorna och historiken ut?

Siffrorna berättar en ganska trevlig historia, om ett litet bolag som ställts på rätsida av ett PE-bolag. 2012 gjorde man brakförlust på 57 m sek, och 2013 noteras en vinst på 7.8 m sek. 2016 noterar man 72.7 m sek på sista raden. Omsättningen har ökat med 9% compounded annual growth rate från 2013. KSV har ökat med samma cagr, men bruttoresultatet har ökat med 20% årligen under samma period (cagr). Overheadkostnaderna (Försäljning och administration) har ökat med försiktiga 5% per år (cagr) under samma period. Rörelseresultatet har sedan 2013 ökat med en cagr på 37%. Sista raden har under samma period ökat med cagr 53%.

Jag är osäker, eftersom man inte verkar rapportera antalet aktier innan men blev noterade, men det ser inte ut som att man tryckt nya aktier. Jag räknar i alla fall med 12.107 miljoner aktier under hela perioden. Det ger EBIT per aktie 4.2 kr, och fria kassaflöden 4 kr per aktie. EBIT per aktie har (eftersom ingen utspädning eller återköp skett) en cagr på 37%, och FCF per aktie har vuxit med 11% cagr sedan 2013. VPA har vuxit med 53% cagr sedan 2013. Från 2015 till 2016 mer än fördubblade man sista raden. Däremot har det fria kassaflödet minskat från 2015 till 2016.

Jag noterar även att man haft positiv tillväxt varje år sedan 2012, vilket är fint. D/E (Debt-to-Equity) har sjunkit från 5.6 år 2013 till 1.8 per 2016. Detta har medfört att FCF/EK sjunkit från 77% år 2013 till 38% 2016. Denna minskning i effektivitet är däremot inget negativt i det här fallet, eftersom det har skett till följd av att man minskat risken i bolaget genom att dra ner på skuldsättningen. ByggPartner har lyckats med konststycket att växa, samtidigt som man sänker skulderna, och ökar det egna kapitalet. Jag gillar att man lyckats kvarhålla en så stor del av vinsten att det egna kapitalet ökat med 32% per år (cagr) sedan 2013. Tillgångsmassan har ökat med 6% cagr och skulderna har minskat med 1% cagr sedan 2013.

Vidare har man förbättrat marginalerna från 4.3% bruttomarginal år 2013 och 0.9% nettomarginal samma år. för helåret 2016 noterar jag en bruttomarginal på 6.4% och en nettomarginal på 3.4%. Nettomarginalen kan jämföras med Skanskas nettomarginal på 3.9% för 2016 (från börsdatas vinst och omsättningssiffror).

Hur ser framtiden ut då?

Det är alltid svårt att sia om framtiden, men det är också så vi som analytiker kan tjäna pengar. Bolaget är ganska litet, med en omsättning på drygt 1 miljard, och ett Enterprise Value på knappt 720 miljoner. Jag tycker mig se ett ganska fint bygge av Priveq, som har sänkt skuldsättningen, och ökat lönsamheten, samtidigt som man vuxit försäljningen. ByggPartner ser ut att ha en mycket fin grund från vilken de kan fortsätta växa. Jag tror man kan förvänta sig liknande tillväxt som tidigare, ca 9% top-line och ebit/aktie. Det ska bli intressant att se hur bolaget utvecklas framöver, och om fokus kommer ligga på att växa organiskt eller via förvärv.

Slutsatser

ByggPartner ser definitivt ut som ett intressant bolag. fin tillväxt, och ökande marginaler är väldigt fint. Bolaget verkar också konvertera mycket av omsättningen till fritt kassaflöde. Däremot tycker jag att man har lite för generös utdelningspolicy, där man avser dela ut minst 50% av vinsten. Jag hade hellre sett en policy som gav större möjlighet att behålla pengarna i bolaget för att finansiera tillväxt. Om bolaget kan fortsätta i den takt de gjort sedan 2013 är det ett ganska intressant case. ByggPartner kan komma att utvecklas till en fin liten kassako, eller växa sig till en större aktör, där de utökar antalet marknader de verkar på. Oavsett vilken väg de väljer att gå tycker jag det ser ut att finnas fin uppsida, eftersom de har bra fcf/ek, och bra tillväxt, kombinerat med ökande marginaler och minskad finansiell risk i bolaget. Vidare ser jag inte några anledningar till att bolaget skulle ha svårt att anpassa sig till det noterade klimatet, och jag tror inte att byggbranschen kommer störta tvärt. Bolagets fria kassaflöde täcker lite drygt 20% av de totala skulderna, dvs de skulle vara skuldfritt relativt snabbt om det skulle krävas.

Pris

Idag handlas bolaget till EV/EBIT 14.2, och EV/FCF 14.7, på 2016 års EBIT och FCF. Om bolaget växer som det gjort 2013-2016, blir EV/EBIT 11.3 och EV/FCF 11.7 på 2017 estimerade siffror. Bolaget handlas till P/E 12 och P/FCF 10.6. 2017 förväntas dessa bli till P/E 12 och P/FCF 8.5. P/E talet lägger jag sällan stor vikt vid, men som snabb jämförelse kan vi ta Skanska P/E 15, Bonava P/E 14, Besqab P/E 11, Oscar Properties P/E 6. En direkt jämförelse av bara P/E tal är inte särskilt givande, men sett till bolagets förutsättningar verkar inte P/E 12 oskäligt.

Jag tycker om att ställa EV/EBIT och EV/FCF mot tillväxten, likt PEG-talet. Tar vi EV/EBIT och delar det med EBIT/aktie cagr som ett helt nummer (10% blir 10 i nämnaren), får vi (EV/EBIT)/(EBIT/aktie cagr) = 14/37 = 0.4 och (EV/FCF)/(FCF/aktie cagr) = 14.7/11 = 1.3. Detta sammanvägt med D/E 1.8 och FCF/EK 38%, tycker jag bolaget ser helt okej ut värderingsmässigt.

Vad tycker du om ByggPartner, och vad tycker du om min analys av bolaget?

Disclaimer: Jag äger i skrivande stund inga aktier i ByggPartner, men jag skulle kunna tänka mig att köpa aktier inom de närmsta månaderna. Kom ihåg att alltid göra din egen analys, inget jag skriver ska ses som rådgivning.

Uppdatering 05-04-2017: Efter att ha tittat på Besqab (analys) bestämde jag mig för att ta in den istället för ByggPartner. Besqab är lite dyrare, men jag föredrar med exponering mot Stockholm, och jag föredrar storstadsexponering framför exponeringen mot Dalarna. Jag tror det alltid kommer finnas efterfrågan i storstäderna, medans den snabbt kan vika i mindre regioner.

Uppdatering 12-04-2017: Tar in Byggpartner efter att jag minskat innehavet i Tobii. Disskussion med Fläderblom minskade oron för att ha byggexponering i Dalarna, och bolaget är billigare än Besqab. Tror båda kan utvecklas väl.